Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Władze Oddziału
Kontakt
Sprawozdania z działalnoąci
Kursy językowe
Program szkół patronackich
Klub Studentów Polonijnych
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Oąrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Zebranie organizacyjne Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbyło się 27 czerwca 1990 roku. Wytyczono na nim główne kierunki pracy oraz wybrano pierwszego prezesa. Został nim prof. Aleksander Koj - ówczesny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku po rezygnacji prof. A. Koja z kandydowania na kolejną kadencję, funkcję prezesa objął i pełni ją nadal prof. Zygmunt Kolenda.

Dyrektorem Biura Krakowskiego Oddziału przez 16 lat była dr Krystyna Gąsowska. Po jej odejściu w 2006 roku funkcję tę powierzono Kazimierzowi Dobrzańskiemu.
Oddział Krakowski liczy 358 członków.

Początkowo w działalności Krakowskiego Oddziału SWP, przeważała pomoc typu humanitarnego, organizowana z myślą o Polakach mieszkających za wschodnią granicą (Ukraina, Białoruś, Litwa). Dużą rolę odgrywały również zagadnienia związane z repatriacją Polaków z Kazachstanu. Oddział Krakowski organizował dla rodaków z Kazachstanu kursy językowe i adaptacyjne, staże zawodowe oraz spotkania z przedstawicielami gmin małopolskich.

Z czasem Oddział wyraźnie ukierunkował swój program na zadania o charakterze edukacyjnym i oświatowym. Doskonałe zaplecze naukowe Krakowa oraz bliskie kontakty ze środowiskami akademickimi sprzyjają organizacji kursów języka polskiego i kultury, olimpiad i konkursów, Szkół Letnich dla studentów polonijnych, wakacyjnych obozów młodzieżowych, pobytów edukacyjnych dla dzieci czy warsztatów dokształcających dla nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Brazylia, Francja). Ważnym elementem programu oświatowego jest śródroczna wymiana uczniów realizowana w ramach szkół patronackich.
Dużymi i udanymi przedsięwzięciami oddziału były IV i V Forum Oświaty Polonijnej (2002 i 2006 r.) oraz kolejne Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2005, 2008, 2011 i 2014 r.) organizowane wspólnie z Polską Akademią Umiejętności.

Ważnym kierunkiem działalności Krakowskiego Oddziału jest promocja artystów polskiego pochodzenia wśród mieszkańców i turystów Krakowa. W zabytkowych salach Domu Polonii odbywają się występy solistów i chórów, przedstawienia małych form teatralnych oraz koncerty fortepianowe. Polonijne zespoły folklorystyczne prezentują się w ramach różnych festiwali i przeglądów artystycznych organizowanych na Rynku Głównym w Krakowie.
Galeria Domu Polonii prezentuje rocznie około dziesięciu wystaw malarzy polskiego pochodzenia reprezentujących różne kierunki i style, a także wystawy fotograficzne dokumentujące losy Polaków poza granicami kraju.

Oddział Krakowski od początku swej działalności stara się o pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc charytatywną dla polskich środowisk na Wschodzie. Polega ona na przyznawaniu zapomóg finansowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielaniu pomocy w zakresie leczenia i zakupu lekarstw. W 1999 roku utworzono specjalny fundusz charytatywny dla opuszczonych Polaków mieszkających we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich, z pomocy którego korzystało co roku około 600 osób.

Od początku swojej działalności Oddział Krakowski organizował lub był współorganizatorem dużych zjazdów, konferencji i spotkań polonijnych. Ich celem była wymianie doświadczeń oraz ustalenia dotyczące potrzeb Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Efektem spotkań były wspólne inicjatywy naukowe oraz publikacje.


Krakowski Oddział SWP współorganizował:   

 • III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2011 r.) pdf
 • VIII Światowe Igrzyska Polonijne (2010 r.) pdf
 • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2008 r.) pdf
 • V Forum Oświaty Polonijnej (2006 r.)  pdf
 • I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2005 r.) pdf
 • Konferencja "Polonia a Unia Europejska" (2003 r.)
 • IV Forum Oświaty Polonijnej (2002 r.)
 • II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (2001 r.)
 • Zjazd Przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii ze Świata (1996 r.)
 • Zjazd Polonii i Polaków (1992 r.)
 • VII Polonijne Igrzyska Sportowe (1991 r.)
 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio